گرادیانت

خطی

بالا-پایین

خطی

چپ -راست

دایره شعاعی

مرکز - مرکز

دایره شعاعی

پایین - چپ

بیضی شعاعی

مرکز - پایین

بیضی شعاعی

بخش ویجت

خطی

حالت روشن